การอบรม การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Process Improvement)

     หัวใจหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในโลกธุรกิจได้ คือ การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้

    • Time (เวลา)
    • Quality (คุณภาพ)
    • Cost (ต้นทุน)

     การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Process Improvement) แก่นสำคัญอยู่บนพื้นฐาน Kaizen Mind อันเป็นจิตวิญญาณที่เป็นรากฐานสำคัญในวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์บุญเลิศ  คณาธนสาร  : บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Process Improvement)
Visitors: 213,443