การอบรม Effective Leadership for Sales อาจารย์พากร อัตตนนท์


EFFECTIVE LEADER FOR SALES

 

หากผู้นำของทีมยังคง

 • ทำงานเก่งแต่บริหารคนไม่เป็น ได้แต่งานแต่ไม่ได้ใจ
 • ไม่รู้จักการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ไม่ใส่ใจสภาพความเป็นอยู่และจิตใจของลูกน้อง
 • ไม่มีบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ
 • ไม่มีทักษะในการสื่อสาร พูดโดยไม่คำนึงว่าลูกน้องจะรู้สึกอย่างไร เป็นผู้ฟังที่ไม่ใส่ใจ
 • บริหารลูกน้องทุกคนในแบบเดียวกัน มอบหมายงานไม่เป็น
 • นำเสนอไม่เก่ง โน้มน้าวใจไม่เป็น  สร้างแรงบันดาลใจไม่ได้
 • ได้แต่บังคับและกดดัน แต่ไม่รู้จักส่งเสริม สนับสนุน สอนแนะงาน ให้ลูกน้องได้พัฒนาตนเอง
 • ไม่สามารถหล่อหลอมใจทีมงานให้รู้สึกมีส่วนร่วม และทำงานเป็นทีม
 • อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไร แต่ตัวเองกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้นำ

 • เป็นผู้นำที่ครบเครื่องด้วยการเก่งคน เก่งตน เก่งงาน ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง
 • ดูแลและให้ความใส่ใจกับสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้องอย่างทั่วถึง  
 • เปี่ยมด้วยภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพของผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ  เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้ลูกน้องเสียกำลังใจ   รู้จักเลือกใช้คำพูดที่มีเสน่ห์ที่จะทำให้ลูกน้องทำงานให้เราอย่างเต็มใจ
 • รู้จักใช้เทคนิคในการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นโค้ชที่สามารถส่งเสริมและสอนแนะให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน
 • หล่อหลอมรวมใจรวมพลังลูกน้องที่หลากหลาย  ให้ทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน
 • เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้องด้วยการเป็นผู้นำตัวอย่าง (Leader by Example)

หัวข้อหลักสูตร

ทัศคติของผู้นำตัวจริง (Genuine Leader)

 • นิยามของภาวะผู้นำ
 • ทัศนคติเชิงบวกของการเป็นผู้นำตัวจริง
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเป็นผู้นำ
 • 4 รูปแบบของผู้นำ
 • ผู้นำที่ได้”ใจ”ของลูกน้อง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills)

 • การฟังอย่างเข้าใจ
 • อวัจนภาษากับการสื่อสาร
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • การให้ Feedback ที่ผู้รับการ Feedback ยอมรับเพื่อการพัฒนาและรู้สึกดี

ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (Leader and Winning Team)

 • เป้าหมายของการทำงาน
 • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมผิด ร่วมชอบ
 • สปิริตแห่งการทำงานเป็นทีม 

     ผู้นำกับการสอนงานขั้นเทพ (Leader as Trainer)

 • KUSA หลักของการเรียนรู้
 • เทคนิคในการสอนงาน On the Job Training
 • การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

โค้ชชิ่งสู่ความสำเร็จ (Coaching for Success)

 • บทบาทของพี่เลี้ยงที่ให้คำปรึกษา
 • โค้ชชิ่งกับการดึงศักยภาพอย่างยั่งยืน
 • โค้ชชิ่ง ด้วย GROW Model และคำถามทรงพลัง
 • การเขียน Action Plan สู่การนำไปใช้จริง

อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ

Visitors: 53,089