การอบรม Smart Personality for Good Image รุ่นที่ 2/2 อาจารย์พากร อัตตนนท์

SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE

  • ความสำคัญของบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
  • ตระหนักก่อนปรับเปลี่ยน
  • การสร้างความน่าประทับใจเมื่อแรกพบ
  • ชื่อนั้นสำคัญไฉน
  • แต่งกาย เสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม ให้ดูเป็นมืออาชีพ
  • เครื่องประดับที่เหมาะสมกับงาน
  • ยิ้ม ยืน เดิน นั่ง ไหว้ ให้ประทับใจ
  • มารยาทสังคม มารยาทสาธารณะ บ่งบอกตัวตนของท่าน
  • เสน่ห์ในการสนทนาด้วยเทคนิคการพูดและฟังอย่างมีหลักการ
  • Johari Window กับการปรับบุคลิกภาพ


บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด

การอบรม Smart Personality for Good Image
Visitors: 53,083