การอบรม หลักสูตร Effective Meeting & Presentation Skill Development อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา

 

          การประชุมเป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับบริหาร  การประชุมนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและได้ข้อยุติที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติและการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลายครั้งที่การประชุมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะขาดการบริหารการประชุมและการดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ  แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การประชุมล้มเหลวคือขาดทักษะการนำเสนอและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม  ที่น่าเชื่อถือ และมีพลังดึงดูดในมิติของผู้ส่งสาร
 • เพื่อสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ออกแบบสาร (Message Designer)  เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารอวัจนภาษา (สื่อสารการแสดง) บุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนำเสนอในที่ประชุม


เนื้อหาการอบรม

 • ทักษะการเป็นผู้นำเสนอและสื่อสารตรรกะที่น่าเชื่อถือ (Ethos) การสร้างบรรยากาศให้กับผู้ฟัง (Pathos) และเหตุผลของสารในการนำเสนอได้อย่างน่าเชื่อถือ (Logos)
 • การสร้างสรรค์ แนวคิด (Concept) ในการนำเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสาร
  • การทำผังความคิด (Mind Mapping)
  • จับประเด็นการออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
  • การเลือกสรร และเรียบเรียงสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อประสิทธิผลในการนำเสนอ
  • ทักษะการพูดในที่ประชุม พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังและดึงดูด
  • ทักษะการพูดได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคนิคการสร้างความเชื่อของศิลปะการแสดง
  • ทักษะการคิดอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออกและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Think Smart Act Smart)
  • การวิเคราะห์ผู้ฟังที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้การนำเสนอในที่ประชุมแตกต่างกัน
  • การเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ร่างกายในการนำเสนอและเพิ่มพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าประชุม
  • การเสริมสร้างทักษะการฟังคำถาม และเทคนิคการตอบคำถามระหว่างและหลังการนำเสนอ
  • Tips ในการสื่อสารในสถานการณ์การนำเสนอ
  • การฝึกการนำเสนอในที่ประชุม

          

         วิทยากรผู้สอน  อาจารย์แหม่ม ณัฏฐ์ฑิปัณณ์  สุวรรณธรรมา

Visitors: 213,436