การอบรม หลักสูตร On The Job Training (OJT) และการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน (Mentoring) อาจารย์พากร อัตตนนท์

หลักการและเหตุผล

                        หัวหน้างานจำนวนมากเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาจากพนักงานโดยอาศัยเกณฑ์ความชำนาญหรือทักษะในงาน (Technical Skill) และความอาวุโส (Seniority) โดยไม่ได้ถูกประเมินจากความสามารถในการบริหารจัดการคน (People Skill)  ทำให้หัวหน้างานเหล่านี้ไม่รู้จักการพัฒนาลูกน้องอย่างถูกวิธี  รวมถึงไม่รู้จักเทคนิคในการครองใจลูกน้องให้ทำงานด้วยใจและทำงานเป็นทีม

                        การเพิ่มทักษะด้าน People Skill จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หัวหน้างานเป็นผู้นำที่เก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็น เก่งตน เก่งคน เก่งงาน  เพื่อพัฒนาตนและลูกน้อง  และเพื่อรักษาสมาชิกในทีมให้อยู่กับองค์กรและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมสุข

วัตถุประสงค์

   • สามารถสอนงานให้ลูกน้องทำงานเป็นและมีประสิทธิภาพในรูปแบบ On the Job Training
   • สามารถปรับทัศนคติของตนให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ ในการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
   • สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและดูแลสมาชิกในทีมให้ทำงานอย่างมีความสุข

หัวข้อในการเรียนรู้

  • บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานกับการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
  • ทัศนคติเชิงบวกและการปรับ Mindsetในการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
  • ความสัมพันธ์ระดับลึกระหว่างพี่เลี้ยงสอนงานกับลูกน้อง
  • เทคนิคในการให้คำแนะนำ (Feedback) เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  • หลักการและเทคนิคในการสอนงานแบบ On the Job Training
  • การฝึกปฏิบัติการสอนงานแบบ On the Job Training ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  • หัวหน้างาน 4 ประเภทกับการสอนงาน
  • หัวหน้างานกับสปิริตของการทำงานเป็นทีม
  • Action Plan เพื่อการเป็นหัวหน้างานในดวงใจ

วิทยากรผู้สอน  อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมด้านการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน แบบ On The Job Training
Visitors: 213,441