การอบรม วิธีคิดของผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ศักดิดา กรรณนุช

อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช

หลักสูตร วิธีคิดของผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาผู้บริหาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

Visitors: 53,083