สาเหตุที่การลงทุนอบรมบุคลากรสูญเปล่า

สาเหตุบางประการที่การลงทุนพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมสูญเปล่า
1. ขาดการวางแผนว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าอบรมต้องกลับไปทำอะไรบ้าง
2. เป็นเพียงการจัดอบรมให้ครบตามแผนการอบรมที่วางไว้ในแต่ละปีเท่านั้น
3. จัดเพื่อใช้งบการฝึกอบบรมตามที่ได้รับการจัดสรรให้หมดไป
4. เห็นองค์กรอื่นจัดจึงจัดบ้างเพื่อให้ทันกระแส
5. จัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (Training Wants) มากกว่าการนำความรู้ไปพัฒนาหรือปรับใช้กับการทำงานจริงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ผู้อบรมไม่พร้อมที่จะเข้ารับการอบรมทำให้เกิดพฤติกรรมในทางลบ (Negative Behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไม่ใส่ใจ  ไม่ตั้งใจ มีข้ออ้างและพร้อมเสมอที่จะลุกออกจากการอบรมในทันทีที่ได้รับเอกสารการอบรมซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้ว
7. วิทยากรไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ของผู้เข้าอบรมได้
8. เทคนิคการถ่ายทอดและวิธีการอบรมของวิทยากรไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าอบรมทำให้การอบรมน่าเบื่อไม่ดึงดูดความสนใจให้ผู้เข้าอบรมอยู่ในการอบรมจนจบ

 

มีเหตุผลอีกมากมายที่ทำให้การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมจากการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ซึ่งผู้ที่ทราบเหตุผลดีที่สุดคือผู้จัดหรือองค์กร ดังนั้นในการอบรมแต่ละครั้งผู้จัดการอบรมควรคำนึงถึงความจำเป็น (Training Needs) มากกว่าความต้องการการอบรม (Training Wants) ของผู้อบรม การอบรมที่คุ้มค่ากับการลงทุนคือ "การเทรนแล้วต้องไม่นิ่ง"

Visitors: 211,672