การอบรม หลักสูตรทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills) อาจารย์พากร อัตตนนท์

 

หลักสูตร Persuasive & Powerful Presentation

ที่จะทำให้ผู้นำเสนอ
 • นำเสนองานอย่างมืออาชีพ ได้ครบทั้งเนื้อหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ และฝีมือการถ่ายทอด

 • ปรับปรุงท่าทางการยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ และการสบตาได้อย่างมั่นใจ
 • ใช้น้ำเสียงและระดับเสียงที่ทรงพลัง ออกเสียงชัดเจนฉะฉานและมีจังหวะจะโคน
 • โน้มน้าวให้ผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ
 • บริหารเวลาและสัดส่วนรวมถึงลำดับในการนำเสนอได้อย่างกลมกลืน
 • คุม Theme หรือ Concept ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 • นำเสนองานได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้ฟังอยู่กับเราได้ตลอดการนำเสนอ
 • ผลิตและใช้ Powerpoint Slide อย่างมีหลักการ
 • รู้จักการประเมินผลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการนำเสนอ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
หัวข้อการฝึกอบรม

บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ(Personality of Reliable Presenter)
 • มาดที่มีเสน่ห์ในการนำเสนอ การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
 • การใช้ระดับเสียงและน้ำเสียง เสริมด้วยความชัดเจนฉะฉานมีจังหวะจะโคน
การคุมคอนเซปต์ในการนำเสนอ (Concept and Theme Controlling)
 • การตั้งวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
 • ความกลมกลืนของบทนำ  เนื้อหา  และบทสรุป
 • Key Message กับการคิด “คำพาดหัว”
จิตวิทยาในการนำเสนอ (Psychology of Persuasive Presentation)
  • การวิเคราะห์และศึกษาผู้ฟัง
  • เทคนิคการเปิดการนำเสนอให้น่าติดตาม
   • การเปิดทัศนคติผู้ฟังด้วยหลักการ3P
   • การสร้างบรรยากาศในการนำเสนอ
   • ทำอย่างไรเมื่อกราฟเริ่มตก
   • การประเมินผลผู้ฟัง ขณะนำเสนอ
เทคนิคในการนำเสนอ  (Methods of Presentation)
 • การเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการนำเสนอ
 • เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
 • เทคนิคในการทำ Powerpoint Slide อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ
 • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถาม
 
ฝึกการนำเสนอและการ Feedback ในวันที่ 2

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์พากร  อัตตนนท์
 

Visitors: 213,443