หลักสูตรการบริหารผลงานและพัฒนาคน (Performance Management and People Development

                 ในการทำงาน ของบุคลากรในองค์กรใดๆ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย มักมีปัญหาหลักๆอยู่ 2 ประการ คือ

                       1) ไม่สามารถปฏิบัติงาน ให้สามารถพิชิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
                       2) สถานการณ์การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ บีบบังคับให้องค์กรต้องมีการปรับตัวเลขเป้าหมายสูงขึ้น
                   ถ้าหากองค์กรยังคงมีการปฏิบัติงานเหมือนที่ผ่านมาทุกประการ ผลงานก็ย่อมไม่แตกต่างจากที่เคยได้คือ ไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง 
                   ผู้จัดการ หรือ แม้แต่หัวหน้างาน ก็ต้องช่วยกันหาวิธีการ ในการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละคน ให้องค์กรสามารถ 
                   พิชิตเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้
               ดังนั้นองค์กรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการดำเนินกิจการอยู่บ่อยครั้ง หากยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และถ้ามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานก็ต้องปรับ        เปลี่ยน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นั้นๆด้วย เพราะต้องทำผลงานให้ได้ตัวเลขตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กำหนดไว้ และแผนปฏิบัติงานนั้นๆ ต้องทำให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย หมายถึง ต้องคำนึงถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย การประหยัดทรัพยากร เงินทุน กำลังพล เวลา และอื่นๆในส่วนของปัจจัยการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
                การวางแผนปฏิบัติการ ในหลักสูตรนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ เน้นการทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมาย และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในการดำเนิน ตามแผนไปในตัว ซึ่งเราเรียกการทำแผนลักษณะนี้ ว่า Effective Action Plan 
               ซึ่งการที่จะเกิดการวางแผนแบบนี้ได้ ผู้มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานต้องมี ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการคิดที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน คำนึงถึงผลกระทบในแต่ละด้าน และมีกลยุทธ์ที่จะสามารถ วางแผนปฏิบัติ ให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง โดยมีเกณฑ์สำคัญคือ ต้องตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมายให้มากที่สุด และ สามารถตรวจสอบผลงาน เทียบกับตัวชี้วัด (KPI) เพื่อปรับปรุงแผนได้ตลอดเวลา 
 
                หลักสูตร Goal Setting (KPI) & Effective Action Plan    อาจารย์ราเชน พันธุ์เวช

 

    หลักสูตร

 

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)  อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
Problems Solving & Decision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ  (2 วัน) อาจารย์บุญเลิศ       คณาธนสาร
Problems Solving & Decision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (1 วัน) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อาจารย์ธนเดช        ทิพยอภิชยากุล
Goal Setting (KPI) & Effective Action Plan 2 Days อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (BUSINESS STRATEGIC PLANNING) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การบริหารคนแบบมืออาชีพ (Professional Management) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช 
การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management) อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan) อาจารย์ราเชน         พั นธุ์เวช
การสะท้อนผลการทำงาน และการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal Setting)  อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
Effective Action Plan 1 Day อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
การบริหารผลงานให้บรรลุเป้าหมาย อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
จิตสำนึกรักองค์กร Organization Awareness อาจารย์ราเชน         พันธุ์เวช
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,958