การนำเสนองานและการเป็นวิทยากร (Presentation and Train The Trainer)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร  Train The Trainer & Presentation Skill

"การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ

      โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง  ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า การนำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้  เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ หรือขาดเทคนิคในการนำเสนอนั่นเอง  หลายโครงการที่น่าจะได้รับการเซ็นสัญญา ก็ติดปัญหาอันเนื่องจากการนำเสนอที่ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้
      เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอดังกล่าว จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่าน ด้วยทักษะการนำเสนอที่ทรงพลังและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันไปพร้อมๆ กัน การที่ได้พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพนี้  จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและชีวิตส่วนตัวอย่างแน่นอน  
หลักสูตร เพิ่ม “ศักยภาพการนำเสนอ”...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา  

 

หลักสูตร  
Persuasive And Powerful Presentation  นำเสนอและโน้มน้าวอย่างไรให้โดนใจ 

อาจารย์พากร                  อัตตนนท์

Train The Professional Trainer

อาจารย์พากร                  อัตตนนท์

เพิ่ม “ศักยภาพการนำเสนอ”...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน

อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์        สุวรรณธรรมา

การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)

อาจารย์สุวัชชัย                แก้วทรัพย์ศักดิ์

Creative Slide Presentation

อาจารย์เบญจ์                  ไทยอาภรณ์

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอ ทักษะ และการสื่อสารตรรกะ

อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์         สุวรรณธรรมา

เทคนิคการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรสำหรับวิทยากรภายใน (Instructional Design  for Corporate Trainer)

อาจารย์ธนเดช                  ทิพยอภิชยากุล

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

 อาจารย์ธนเดช                  ทิพยอภิชยากุล

เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อการสอน สำหรับวิทยากรภายใน  (Instructional Media Technique  for Corporate Trainer)

อาจารย์ธนเดช                  ทิพยอภิชยากุล

 Effective Presentation Skills   อาจารย์สุทัศน์                  ใหญ่อินทร์
Train the Trainer  อาจารย์สุทัศน์                  ใหญ่อินทร์
การประเมินผลการอบรมหลักสูตร Train the Trainer  อาจารย์สุทัศน์                  ใหญ่อินทร์
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์อาจอำนงค์             อภิรักษ์ภูบาล
>>Download <<
ภาพการอบรม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,882