หลักสูตรการบริหารการผลิต (Manufacturing Management) และการเพิ่มผลผลิต (Productivity)

      

 

       โลกแห่งการแข่งขันในทางธุรกิจ คู่แข่งที่มีมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
     การปรับปรุงกระบวนการด้วยแนวคิดลีน (Process Improvement with Lean Thinking) คือ การมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ, ต้นทุน, เวลาในการส่งมอบ และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ

Cr. อาจารย์บุญเลิศ  คณาธนสาร
  หลักสูตร 

Lean Management

อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

Total Productivity Management

              อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Process Improvement

        อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน

        อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

        อาจารย์บุญเลิศ              คณาธนสาร

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

         อาจารย์ไมตรี                บุญขันธ์

การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน

         อาจารย์ไมตรี                บุญขันธ์

TQM การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

         อาจารย์ไมตรี                 บุญขันธ์

Autonomous Maintenance (AM) การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

         อาจารย์ไมตรี                 บุญขันธ์

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร_OEE  

         อาจารย์ไมตรี                  บุญขันธ์

การสร้างจิตสำนึกเพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพขององค์กร

         อาจารย์ไมตรี                   บุญขันธ์

จิตสำนึกในคุณภาพและความเป็นเจ้าของ

         อาจารย์ไมตรี                   บุญขันธ์

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของลูกน้องสำหรับหัวหน้างาน

         อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย แบบ KYT

          อาจารย์ไมตรี                   บุญขันธ์

การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

          อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน

          อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

5ส และ ไคเซ็น ในโรงงาน

          อาจารย์ไมตรี                    บุญขันธ์

 Kaizen startup พัฒนาความคิด ปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์    อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
 การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง    อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
 การผลิตแบบลีน Lean Manufacturing           อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
 เครื่องมือและวิธีการสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ    อาจารย์อาจอำนงค์            อภิรักษ์ภูบาล
เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU     อาจารย์อาจอำนงค์           อภิรักษ์ภูบาล
แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบลีน     อาจารย์อาจอำนงค์           อภิรักษ์ภูบาล
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,958