การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ T.E.A.M. TOGETHER EVERYONE ACHIEVE MORE

หลักการและเหตุผล

          การทำงานเป็นทีมเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของความสำเร็จในองค์กร แต่ด้วยในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันซึ่งนับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนยากที่จะคาดเดา องค์กรส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อสร้างความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้องค์กรมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่าง หรือ ข้ามหน่วยงานต่าง ๆ หรือ มีลักษณะงาน ขอบเขตของงาน ที่คาบเกี่ยวกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

          หลายองค์กรจึงต้องเผชิญกับความขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างมุ่งที่เป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานตนเองเป็นสำคัญ โดยละเลยการคำนึงถึงเป้าหมายหลักขององค์กร และบางครั้งยังเป็นอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้องค์กรมีการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการทำงานที่เกี่ยวข้องคาบเกี่ยวกัน ทำให้งานบางอย่างเกิดความซ้ำซ้อนกัน ในขณะที่บางงานขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้ผลการทำงานดำเนินไปอย่างขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีบรรยากาศการทำงานที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วย

          หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ: T.E.A.M. Together Everyone Achieve More” จึงมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรม เกิดจิตสำนึกของการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่หลักการทำงานเป็นทีมขั้นพื้นฐานสำหรับทีมงานที่อยู่ในสายงานเดียวกัน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันข้ามสายงานโดยมองที่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรโดยรวมเป็นสำคัญ โดยการเรียนรู้ ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ และ องค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การมีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้เทคนิคการสอน Play & Learn Enjoineering Teambuilding” ทั้งการบรรยาย การใช้สื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  • ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
  • เกิดความเชื่อมโยงในการถ่ายทอดและส่งมอบงานตามลำดับขั้นตอน
  • มีการวางแผนในการดำเนินงานโดยการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
  • ระดมความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์อีกทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน
  • เรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ พร้อมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง
  • เรียนรู้วิธีคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ
>>Download<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 36,414