REBOOTS TEAM LEGO MODEL

          

          เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีศักยภาพ องค์กรต้องสร้างระบบกระบวนการทำงานที่ดีและสิ่งที่สำคัญ ต้องเริ่มต้นจากการที่องค์กรสร้างความชัดเจนให้กับพนักงานด้วยสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยมองให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะมิติของลูกค้าที่ ต้องสัมพันธ์กับกระบวนการทำงาน ที่รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า ประกอบกับสิ่งที่องค์กรต้องการ เพื่อให้พนักงานทุกคนจะได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในองค์การที่จะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงสอดคล้องและตรงกับเป้าประสงค์ที่องค์กรและลูกค้าต้องการ

          โดยหลักสูตรจะทำให้พนักงานตระหนักในคุณภาพของการทำงาน ความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่ทุกฝ่ายงานที่เป็นลูกค้าภายในนั้นล้วนเป็นฟันเฟือง ให้องค์กรขับเคลื่อน ส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กรหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอก เพื่อพนักงานทุกคนจะได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ตนเองได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังความคิด จากผลตอบรับของกาไรที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ลูกค้าบอกต่อถึงคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี กลายเป็น Brand ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

หัวข้อการเรียนรู้
    • ชีวิตของเรา เราเลือก เราต้อง รับผิดชอบในหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยการ
   a. บทบาทของพนักงานที่พึงจะปฏิบัติต่อตน
   b. บทบาทของพนักงานที่พึงจะปฏิบัติต่อทีม
   c. บทบาทของพนักงานที่พึงจะปฏิบัติต่อองค์กร
   ผ่านกิจกรรม LEGO MODEL
   สรุปการเรียนรู้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง การสร้างและส่งมอบงานด้วยการตระหนักถึงเป้าหมาย
    • ฐานชีวิตที่สำคัญที่ต้องตระหนักรู้เพื่อความสำเร็จอย่างมีความสุข เพราะ “ความสุขเป็นเป้าหมายสุดท้ายของความพยายามทั้งมวล
>>Download<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 36,258