Boost Up Team Spirit (2 Days)

BOOST UP TEAM SPIRIT
 
เพราะ เราเชื่อมั่นว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจเกิดจากบุคลากร  ทีมที่เข้มแข็งทำให้เกิดเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน การนำพาทีมไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้นั้นจึงต้องเริ่มต้นจากบุคลากรในองค์กรการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้
 • การทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม
 • ความสามารถส่วนบุคคลของสมาชิก
 • การนำเอาความสามารถที่มีอยู่ของสมาชิกแต่ละคนในทีมมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีการกำหนดโครงสร้างของผู้นำทีม
 • การพัฒนาทีมโดยการฝึกอบรมและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
กิจกรรม Team Building เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานของทีมเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกัน  สู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive) โดยเริ่มต้นจากตนเองก่อนแล้วจึงปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงและทำภารกิจให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าพนักงานในองค์กรมีพฤติกรรมเหล่านี้
 • ทำงานเป็นทีมไม่เป็น  ทำงานคนเดียวได้ดี แต่เมื่อต้องทำงานเป็นทีม กลับไม่มีประสิทธิผล  
 • ไม่รู้จักการสื่อสาร การประสานงานและการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพ  ขาดความร่วมมือร่วมใจ
 • ทำงานโดยไม่ทราบและไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือมีเป้าหมายแต่ก็ไม่ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายนั้น
 • ไม่มีความรักและผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ทำงานไปวันๆ  ขาดแรงกระตุ้นในตนเอง
 • ติดอยู่กับกรอบความคิดที่ไม่นำสู่การพัฒนา ทำงานแบบเดิมๆ ด้วยวิธีการเดิมๆ แม้วิธีการดังกล่าวจะไม่ค่อยได้ผล  ไม่กล้าแม้แต่จะนำเสนอความคิดดีๆ ที่อาจนำสู่นวัตกรรม
 • ขาด Commitment หรือการรักษาสัจจะและคำพูด ไม่มีวินัยในการทำงาน
 • ขาดความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน  ทำงานแบบ "รอสนอง มากว่า นำเสนอ”(รับมากกว่ารุก)
 • ขาดความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 • มีทัศนคติเชิงลบต่องานที่ทำ องค์กร หัวหน้างาน ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน  คิด พูด และโทษแต่เรื่องลบๆของสภาพแวดล้อมรอบข้างแต่ไม่เคยคิดโทษตัวเอง
นี่คือสัญญาณบอกเหตุว่าพนักงานในองค์กร “ไม่ทำงานเป็นทีม” และ “ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร”  ซึ่งหน่วงรั้งและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและพัฒนาการขององค์กรโดยรวม

อาจารย์พากร   อัตตนนท์
 

>>Down Load Course Outline<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 36,258