การอบรม หลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer) อาจารย์พากร อัตตนนท์

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สอน

   • สอนไม่รู้เรื่อง  เข้าใจยาก  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่
   • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
   • สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เป็น  กระตุ้นความสนใจผู้เรียนไม่ได้  ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม
   • ขาดเสน่ห์ที่จะทำให้การสอนน่าติดตาม และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆไป


หลักสูตร TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER จะทำให้ผู้สอน

   • เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ  มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
   • สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ  ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง  (Friendly Content and Willing-to-Do Application )
   • ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods)  เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
   • ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
   • เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality)
   • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)


หัวข้อในการเรียนรู้

หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)

   • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
   • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
   • ทัศนคติที่ดีที่นำสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ


จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)

   • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
   • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
   • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   • ทำอย่างไรเมื่อกราฟตก

 

การบริหารเนื้อหา ( Content Management)

   • การบริหารเวลาในการสอน บทนำ เนื้อหา บทสรุป
   • โครงสร้างของเนื้อหา
   • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร? “ (What’s in It for Me)
   • คำพาดหัว หรือ ข้อความสำคัญ (Headline / Key Message)
   • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
   • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
   • ทวน  อาวุธคู่กายของผู้สอน
   • Gimmick เพื่อการจดจำอย่างยั่งยืน


บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer) 

   • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
   • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
   • เสียงที่มีพลังดึงดูด  การใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง


หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)

   • ความทรงจำของมนุษย์ 4 รูปแบบ กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
   • 3 ทวีปในโลกของการสอน : เนื้อหา เทคนิควิธีการ การถ่ายทอด
   • ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยหลักการ KUSA (Knowledge, Understanding, Skill, Attitude)
   • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสาธิต

กรณีศึกษา บทบาทสมมติ  การฝึกปฏิบัติ คลิปวีดีโอ การแชร์ความคิดเห็น

   • เทคนิคในการถาม – ตอบคำถามที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม


สื่อการสอน (Effective Instruction Media)

   • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
   • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
   • หลักพื้นฐานในการผลิต Powerpoint SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
   • หลักการเขียน Flipchart  และการใช้ Flipchart แบบ Round Robin
   • คลิปวีดีโอ สื่อการสอนสร้างสรรค์


แผนการสอน (Lesson Plan)

   • ความหมายและความสำคัญของแผนการสอน
   • องค์ประกอบของแผนการสอน
   • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน

      

การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)

   • การเตรียมพร้อมก่อนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน
   • การประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับการสอนหน้างาน
   • การประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป
   • คำถาม Coaching เพื่อการสร้าง Action Plan ด้วยตัวผู้เรียนเอง

อาจารย์พากร   อัตตนนท์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)
Visitors: 26,195