อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

       สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ(HROD)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 •  ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์กว่า 12 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรและวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

 •  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย (FWD) 
                             : People Development Manager
 •  บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด (Krungsri Consumer Group) 
                            : Learning & Development Manager
 •  บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (ธนาคารธนชาต)   
                      : Training Specialist
 •  บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (ธนาคารกสิกรไทย) 
                       : Trainer Customer Service, Call Center

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • หลักสูตร ทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skill)
 • หลักสูตร การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer)  
 •  หลักสูตร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence
 •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้ายุคใหม่  (Effective Supervisory Skills)
 •  หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill)
 •  หลักสูตร การบริหารเวลา (Effective Time Management)
 •  หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ   (Effective Handling Customer Complaints)
 • หลักสูตร Creativity@work
>>Download Profile & Course Outline อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 39,272