การอบรม หลักสูตร Leading & Change for business sustainability

การอบรม หลักสูตร Leading & Change for business sustainability โปรแกรมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนทัศนติให้เป็นผู้นำยุคใหม่ ที่ก้าวทันโลก เข้าใจทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งความเชื่อ ความชอบ วิธีคิด การแสดงออก รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆของแต่ละบุคคล
เสริมทักษะการบริหารจัดการทีม และมีความเชี่ยวชาญที่จะดูแล กระตุ้นจูงใจให้ทีมงานมีขวัญและกำลังใจมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด
   อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล

การอบรม หลักสูตร Leading & Change for business sustainability โปรแกรมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูง ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนทัศนติให้เป็นผู้นำยุคใหม่ ที่ก้าวทันโลก เข้าใจทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งความเชื่อ ความชอบ วิธีคิด การแสดงออก รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆของแต่ละบุคคล
เสริมทักษะการบริหารจัดการทีม และมีความเชี่ยวชาญที่จะดูแล กระตุ้นจูงใจให้ทีมงานมีขวัญและกำลังใจมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด
Visitors: 211,671