การอบรม หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงาน

เรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารและการประสานงาน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
  • เทคนิคการฟัง
ความสำคัญของการฟังในการพัฒนาการสื่อสารในองค์กร
ทักษะการฟังที่ดี
การรับฟังอย่างเข้าใจ
ฝึกปฏิบัติ: การเป็นผู้ฟังที่ดี
  • เทคนิคการพูด
การพูดชัดเจนตรงประเด็น ด้วย Think & Speak
การโน้มน้าวสร้างพลัง ด้วย PAJES
ฝึกปฏิบัติ: การพูดในสถานการณ์ต่างๆ
  • เทคนิคการอ่าน
ทักษะการอ่านเพื่อจับประเด็น
ฝึกปฏิบัติ: การอ่านเพื่อจับประเด็น
  • เทคนิคการเขียน
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Memo E-mail Line เป็นต้น
ฝึกปฏิบัติ: การเขียนเพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในงาน (Smart Communication for success) ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของคนทำงานให้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุมอารมณ์ พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไป
Visitors: 211,672