การอบรมหลักสูตร Effective Meeting & Presentation Skill Development


วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอและการสื่อสารตรรกะอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม  ที่น่าเชื่อถือ และมีพลังดึงดูดในมิติของผู้ส่งสาร
 • เพื่อสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ออกแบบสาร (Message Designer)  เพื่อการนำเสนอในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารอวัจนภาษา (สื่อสารการแสดง) บุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนำเสนอในที่ประชุม


เนื้อหาการอบรม

 • ทักษะการเป็นผู้นำเสนอและสื่อสารตรรกะที่น่าเชื่อถือ (Ethos) การสร้างบรรยากาศให้กับผู้ฟัง (Pathos) และเหตุผลของสารในการนำเสนอได้อย่างน่าเชื่อถือ (Logos)
 • การสร้างสรรค์ แนวคิด (Concept) ในการนำเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสารทักษะการพูดในที่ประชุม พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังและดึงดูด
  • การทำผังความคิด (Mind Mapping)
  • จับประเด็นการออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
  • การเลือกสรร และเรียบเรียงสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อประสิทธิผลในการนำเสนอ
 • ทักษะการพูดได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคนิคการสร้างความเชื่อของศิลปะการแสดง
 • ทักษะการคิดอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออกและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Think Smart Act Smart)
 • การวิเคราะห์ผู้ฟังที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลให้การนำเสนอในที่ประชุมแตกต่างกัน
 • การเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ร่างกายในการนำเสนอและเพิ่มพลังในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าประชุม
 • การเสริมสร้างทักษะการฟังคำถาม และเทคนิคการตอบคำถามระหว่างและหลังการนำเสนอ
 • Tips ในการสื่อสารในสถานการณ์การนำเสนอ
 • การฝึกการนำเสนอในที่ประชุม
อาจารย์แหม่มณัฎฐ์ฑิปัณณ์   สุวรรณธรรมา
การอบรมหลักสูตร Effective Meeting & Presentation Skill Development การประชุมที่มีประสิทธิผล
Visitors: 211,671