การอบรม หลักสูตรหัวหน้างานยุคใหม่ (The Smart Supervisor) อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิยากุล

ความสำคัญ              

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด               หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์

  • เพื่อออกแบบและสร้างหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
  • เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนางานในปัจจุบันและการสร้างผู้นำในอนาคต


ผลที่คาดว่าจะได้รับ หัวหน้างานจะสามารถ

  • เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากผู้ปฏิบัติการเป็นผู้นำทีม
  • เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่
  • นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานประจำวัน ในการบริหารผลงานให้ได้ตามหรือเหนือกว่ามาตรฐาน จากการได้รับการยอมรับมากขึ้นจากลูกน้อง
  • เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต


กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน

แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำและองค์กรในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้Program Objective Key Content
1 ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง(Leadership in High Performance Team) -  สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและความคาดหวังจากองค์กร- เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม - หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง- บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร- ศิลปะการบริหารทีมงานของหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ- เทคนิคการทักษะสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
2 การวางแผนการทำงานและควบคุมคุณภาพของงาน(Planning & Control quality of work)  - เรียนรู้เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน- เรียนรู้เทคนิคการมอบหมายงาน กระจายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ - แนวคิดหลักการและวิธีการในการวางแผนงาน- การวางแผนและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน- การมอบหมายงาน การกระจายงาน และการติดตามงาน- เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3 การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สำหรับผู้นำยุคใหม่  - เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ - การแก้ปัญหาและตัดสินใจในการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างาน- ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่มักเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
4 การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  - เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เทคนิคการโน้มน้าวใจบุคคลอื่นให้ประสบความสำเร็จ- เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงาน- ฝึกปฏิบัติ : การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

วิทยากร  อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
Visitors: 211,672