โครงการ พัฒนาภาวะผู้นำ รู้ตน รู้คน รู้งาน รู้สถานการณ์ มุ่งสู่เป้าหมายPrinciple of Success

วัตถุประสงค์ Objective

Principle of Life

Module  1

Attitude for success

1.สร้างทัศนคติทางบวกต่อผู้ร่วมงานในองค์กรทุกระดับ

2.เน้นความสำคัญ ศักยภาพภายในเพื่อทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพ

    3.ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติทางบวกต่อการทำงานในองค์กร ศรัทธาองค์กร รักองค์-กร และทำเพื่อองค์กร

 

Principle of Life

Module  2

Effective Communication


1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

2.เข้าใจและเห็นความสำคัญของบทบาทและความรับผิดชอบของตนในการสื่อข้อความในองค์การ

3.เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อข้อความด้วย  การพูด  การฟัง  การประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและแก้ปัญหาในการบริหารงานประจำวัน

 

Principle of Roles & Responsibility

 Module 3 
Managing people

1.เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการบังคับบัญชา

2.เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการบริหารจัดคนให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

 

Principle of Roles & Responsibility

 Module 4 

Leader as Coach

 1. เพื่อให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

2. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการบริหารศักยภาพทีมงานแบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 38,363