โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (ORGANIZATIONAL COACHING)

 

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (ORGANIZATIONAL  COACHING)
 

ทำไม ต้อง โค้ช
ทำไม ต้อง สร้าง “วัฒนธรรมการโค้ช

            การโค้ชเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรที่ถูกกล่าวขานและนำมาใช้เป็นอันดับสูงสุดตัวหนึ่ง  โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการให้พนักงานของตน “ปลดปล่อย” “ศักยภาพ” ที่มีอยู่อีกมากมายมาเป็น “ผลการปฏิบัติงาน” เป็นเลิศได้   เพราะความท้าทายต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นเช่น ความคาดหวังของผู้รับบริการเปลี่ยน ผู้รับบริการรับข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้น รับสื่อได้หลายช่องทางมากขึ้น ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองทุกอย่างที่เข้ามาด้วยความรวดเร็ว    องค์กรจึงปรับตัว ให้มีโครงสร้างที่เป็น Flat Organization  ที่ให้คนที่อยู่หน้างาน คนทำงาน มีสามารถตัดสินใจโดยฉับพลันทันที หากต้องรอการตัดสินใจจากนาย อาจล่าช้า และ ส่งผลที่ตามมาที่ใหญ่หลวงพันทวี   แต่ในอีกด้านหนึ่ง หากผู้ตัดสินใจนั้น ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะตัดสินใจ ก็เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน
เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลง วิธีการแบบเดิม คงไม่เหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบัน
เพราะ วิธีการแบบเดิม ได้ผลลัพธ์เดิม    ถ้าต้องการผลลัพธ์ใหม่ ต้องใช้วิธีการ ใหม่เท่านั้น
ดังนั้น จึงต้องกลับมายังจุดเริ่มต้น คือ “การพัฒนาคน” 
              การพัฒนา คน ที่แท้จริงคือ การ ให้ คน ที่มีความเป็น ปัจเจก เฉพาะตน มีความพิเศษเฉพาะตน  ให้ ปลดปล่อย “ศักยภาพ” ที่มีอยู่ในตนเอง  สามารถสร้าง “ผลงาน”  ได้   และ  สามารถตัดสินใจเองอย่างทันเวลา อย่างทันที 
              และ ผู้ที่ จะสามารถ ดึงศักยภาพ ออกมาได้ คือ ผู้บังคับบัญชา ที่มีความเป็นผู้นำ หรือ “โค้ช” (Leader as Coach)  นั่นเอง 
              โค้ช คือ การ ให้ คน “คิด” 
              หากทุกคนถูกกระตุ้นให้ต้องคิดทุกวัน ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่  นอกจากเขา “ทำหน้าที่” อยู่แล้ว เขายิ่งจะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์พัฒนางาน อีกด้วย การโค้ชยังเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรกลายเป็นสถานที่ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น ให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเป็นไปตามธรรมชาติ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ .ให้ “วัฒนธรรมการคิด” กลายเป็น “วัฒนธรรมการโค้ช” 
              หัวใจของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้สำเร็จอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผลคือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความมุ่งมั่น แน่วแน่ ยืนหยัดและให้เวลา  (3-5 ปี)      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 39,272