หัวหน้างานกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่

หัวหน้างานกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่ 

1. ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน
2. ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารคน
3. ต้องเข้าใจเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายแผนก
4. ต้องมีผลการปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝ่าย
5. ต้องสื่อเป้าหมาย อย่างชัดเจน
6. ต้องมีความรวดเร็วการแก้ปัญหา
7. ต้องสร้าง...คนเก่ง
8. ต้องมีการคิดแบบนวัตกรรม

9. ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างทีมให้เกิดพลัง

10. ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

Cr. อาจารย์ศักดิ์ดา  กรรณนุช

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการผลิตและการพัฒนาภาวะผู้นำ

Visitors: 211,672