การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ (Personality and Business Etiquette)

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE

"บุคลิกภาพ ถูกตัดสินโดยผู้อื่น 

แต่เป็นเรื่องแปลกที่เรากลับมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอที่จะทำตามใจตัวเอง"

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ฟังดูแล้วอาจเหมือนเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่กลับเป็นดั่งหน้าตาขององค์กร                 เชื่อหรือไม่ บุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การแต่งกาย มีปฏิกิริยาทางบวกหรือทางลบและมีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจกับผู้พบเห็นได้ในทันที บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ชึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน และความไว้วางใจจากผู้อื่น 
                ดังคำกล่าวของศาสตราจารย์ อัลเบิร์ท เมอราเบียน ได้กล่าวไว้ว่า “You have 30 seconds to make a first impression, which can last up to 15 years” (คุณมีเวลาเพียง 30 วินาทีในการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ ซึ่งจะยาวนานถึง 15 ปี) First Impression ถือเป็นวินาทีที่สำคัญในการเปิดโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความสามารถและได้ใช้สมองอันชาญฉลาดในอนาคต  การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นความรู้ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญแต่มิใช่ทั้งหมด หากแต่ต้องสร้างโอกาสให้ตนเองเป็นผู้ได้รับเลือกที่จะแสดงความสามารถก่อน นั่นหมายถึงการทำให้ตนเองเป็นที่ปรากฎในสายตาผู้พบเห็นหรือบุคคลที่เราจะสร้างสัมพันธภาพด้วย
                สำหรับองค์กรแล้วบุคลากรคือกลุ่มบุคคลสำคัญที่เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรซึ่งไม่ควรมองข้ามการพัฒนาด้านบุคลิกภาพจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญขององค์กรในการที่จะทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลิกภาพให้เกิดขึ้นกับตนเองและนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ดีทีให้กับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

หากบุคลากรในองค์กรของท่าน
 • มีทัศนคติเชิงลบต่อการสร้างบุคลิกภาพ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ปล่อยปะละเลย
 • ไม่สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • ขาดความมั่นใจในการเข้าหาและสนทนากับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
 • แต่งกายไม่เป็น  ไม่ทราบหลักพื้นฐานในการแต่งกายให้ดูดีและเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสม
 • ไม่มั่นใจในการวางท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามน่าดึงดูด
 • เข้าสังคมไม่เป็น วางตัวไม่ถูก ไม่ทราบเรื่องมารยาทสากล หรือมารยาทสาธารณะต่างๆ
 • เป็นผู้พูดที่น่าเบื่อ เป็นผู้ฟังที่ไม่ให้เกียรติ
 
หลักสูตร SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE  จะทำให้บุคลากรของท่าน
 • ปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
 • สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเพื่อเป็นประตูสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • ปรับการแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ ทราบหลักพื้นฐานการแต่งกายและเลือกใช้เครื่องประดับให้ดูดี
 • วางท่าทางและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามเป็นที่ต้องตาต้องใจ
 • เข้าสังคมเป็น รู้จักการวางตัวในสังคม มีมารยาทสาธารณะ เป็นที่น่าชื่นชม
 • มีเสน่ห์ในการสนทนาและมารยาทในการสนทนา
 
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ความสำคัญของบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
 • ตระหนักก่อนปรับเปลี่ยน
 • การสร้างความน่าประทับใจเมื่อแรกพบ
 • ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 • แต่งกาย เสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม ให้ดูเป็นมืออาชีพ
 • มารยาทสังคม มารยาทสาธารณะ บ่งบอกตัวตนของท่าน
 • เทคนิคการสนทนาด้วยการพูด การฟังอย่างมีหลักการ และการเข้าหา (Approach) คู่สนทนา
 • Johari Window กับการปรับบุคลิกภาพ
 
วิทยากรผู้สอน  อาจารย์พากร   อัตตนนท์

   

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

 
Smart Personality For Professional Image          อาจารย์พากร                         อัตตนนท์
Executive Power Performance          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Business Manner          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Business Manner for Leadership          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Professional Image & Business Etiquette          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Professional Image & Corporate Communication          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Professional Image for Engineer          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
ภาพลักษณ์อัพยอดขาย Sales Booste          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Maximizing Charismatic Leadership within You                   อาจารย์อัครินทร์                     ภูทองกลม 
Pro Executive Personality Development & Emotional Control                 อาจารย์อัครินทร์                    ภูทองกลม
Create Your Positive Professional Image                 อาจารย์ฐิตา                           ภัทรวรวิศิษฏ์
Professional Business Etiquette                 อาจารย์เปี่ยมศักดิ์                   อุไรพันธ์
>>Download <<

แบบฟอร์มขอรายละเอียดการจัดอบรม

Visitors: 53,089