การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ (Personality and Business Etiquette)

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE

"บุคลิกภาพ ถูกตัดสินโดยผู้อื่น 

แต่เป็นเรื่องแปลกที่เรากลับมีเหตุผล

เข้าข้างตัวเองอยู่เสมอที่จะทำตามใจตัวเอง"

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ฟังดูแล้วอาจเหมือนเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่กลับเป็นดั่งหน้าตาขององค์กร                 เชื่อหรือไม่ บุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การแต่งกาย มีปฏิกิริยาทางบวกหรือทางลบและมีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจกับผู้พบเห็นได้ในทันที บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ชึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน และความไว้วางใจจากผู้อื่น 
                ดังคำกล่าวของศาสตราจารย์ อัลเบิร์ท เมอราเบียน ได้กล่าวไว้ว่า “You have 30 seconds to make a first impression, which can last up to 15 years” (คุณมีเวลาเพียง 30 วินาทีในการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ ซึ่งจะยาวนานถึง 15 ปี) First Impression ถือเป็นวินาทีที่สำคัญในการเปิดโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความสามารถและได้ใช้สมองอันชาญฉลาดในอนาคต  การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นความรู้ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญแต่มิใช่ทั้งหมด หากแต่ต้องสร้างโอกาสให้ตนเองเป็นผู้ได้รับเลือกที่จะแสดงความสามารถก่อน นั่นหมายถึงการทำให้ตนเองเป็นที่ปรากฎในสายตาผู้พบเห็นหรือบุคคลที่เราจะสร้างสัมพันธภาพด้วย
                สำหรับองค์กรแล้วบุคลากรคือกลุ่มบุคคลสำคัญที่เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรซึ่งไม่ควรมองข้ามการพัฒนาด้านบุคลิกภาพจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญขององค์กรในการที่จะทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลิกภาพให้เกิดขึ้นกับตนเองและนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ดีทีให้กับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

หากบุคลากรในองค์กรของท่าน
 • มีทัศนคติเชิงลบต่อการสร้างบุคลิกภาพ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ปล่อยปะละเลย
 • ไม่สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • ขาดความมั่นใจในการเข้าหาและสนทนากับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
 • แต่งกายไม่เป็น  ไม่ทราบหลักพื้นฐานในการแต่งกายให้ดูดีและเลือกใช้เครื่องประดับที่เหมาะสม
 • ไม่มั่นใจในการวางท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามน่าดึงดูด
 • เข้าสังคมไม่เป็น วางตัวไม่ถูก ไม่ทราบเรื่องมารยาทสากล หรือมารยาทสาธารณะต่างๆ
 • เป็นผู้พูดที่น่าเบื่อ เป็นผู้ฟังที่ไม่ให้เกียรติ
หลักสูตร SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE  จะทำให้บุคลากรของท่าน
 • ปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
 • สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเพื่อเป็นประตูสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
 • ปรับการแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ ทราบหลักพื้นฐานการแต่งกายและเลือกใช้เครื่องประดับให้ดูดี
 • วางท่าทางและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามเป็นที่ต้องตาต้องใจ
 • เข้าสังคมเป็น รู้จักการวางตัวในสังคม มีมารยาทสาธารณะ เป็นที่น่าชื่นชม
 • มีเสน่ห์ในการสนทนาและมารยาทในการสนทนา
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ความสำคัญของบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
 • ตระหนักก่อนปรับเปลี่ยน
 • การสร้างความน่าประทับใจเมื่อแรกพบ
 • ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 • แต่งกาย เสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม ให้ดูเป็นมืออาชีพ
 • มารยาทสังคม มารยาทสาธารณะ บ่งบอกตัวตนของท่าน
 • เทคนิคการสนทนาด้วยการพูด การฟังอย่างมีหลักการ และการเข้าหา (Approach) คู่สนทนา
 • Johari Window กับการปรับบุคลิกภาพ
 
อาจารย์พากร   อัตตนนท์

   

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ  
ภาพลักษณ์นักบริหารมืออาชีพ Executive Power Performance          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Business Manner          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Business Manner for Leadership          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Professional Image & Business Etiquette          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Professional Image & Corporate Communication          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Professional Image for Engineer          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
ภาพลักษณ์อัพยอดขาย Sales Booste          อาจารย์ญาณิมา                     ศรีมังคละ
Maximizing Charismatic Leadership within You                   อาจารย์อัครินทร์                   ภูทองกลม 
Pro Executive Personality Development & Emotional Control                 อาจารย์อัครินทร์                    ภูทองกลม
Create Your Positive Professional Image                 อาจารย์ฐิตา                          ภัทรวรวิศิษฏ์
 Communication and Personality                 อาจารย์ปรีดาวรรณ                  หยูทอง
Professional Image for Sales                 อาจารย์ปรีดาวรรณ                  หยูทอง
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 41,681