อาจารย์ฤชุกร ภักดีศุภฤทธิ์

Qualification (คุณวุฒิ)

 • ปริญญาตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 • ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ University of Sunderland (UK)
 • Certified CIPD Professional HR
 • Certified Psychology of Coaching Performance (UK)
 • Certified Train The Trainer by People Approach HR Design & Development
 • The Sales Explosion by Blair Singer
 • Talent Development
 • Leadership Training
 • Enneagram Coaching Program
 • Life Coaching Card Program


Experience  (ประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม)

 • Performance Dynamics (ยกระดับศักยภาพแบบก้าวกระโดด)
 • Active Listening For Coaching (ทักษะการฟังเชิงรุกเพื่อการโค้ช)
 • Effective Business Communication (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ)
 • Selling Yourself (Pitch Hit Deal) (ทักษะการขายตัวเองอย่างมืออาชีพ)
 • Social Mastery (ศาสตร์การเข้าสังคมเพื่อต่อยอดธุรกิจ)
 • Talents & Performance Increment (แกะรอยเสริมสร้างพรสวรรค์และผลงาน)
 • Positive Thinking for Management (ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการบริหาร)
 • Negotiation for Management (ทักษะการต่อรองเพื่อการบริหารงาน)
 • Leadership and Team Building (ทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างทีม)


ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตและทำงานในประเทศอังกฤษ ในฐานะที่ปรึกษาและออกแบบแนวทางการบริหารให้นักธุรกิจคนไทย ผ่านหลักจิตวิทยาเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร ด้วยประสบการณ์ตรงผ่านหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยคัดสรรและนำมาย่นย่อกระบวนการ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ของผู้เข้ารับฝึกอบรมในรูปแบบ workshop และ gamification ผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อให้เกิดการตกผลึกในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีผลลัพธ์

Visitors: 36,258