PUBLIC TRAINING
ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ให้ความสำคัญกับการสอน “เนื้อหา”  แต่ผู้เรียนกลับไม่สามารถรับเอาเนื้อหาที่ท่านสอนไปใช้ได้อย่างเต็มที่
 • ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ
 • ไม่ทราบเคล็ดลับในการสร้างบรรยากาศที่ดีการในการเรียนรู้
 • ไม่สามารถจัดการกับสภาวะ “กราฟตก” ของผู้เรียนได้
 • การสอนไม่เป็นมาตรฐานในทุก ๆ ครั้ง  ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้งที่สอน
 • ไม่รู้จักการวาง “บุคลิกภาพ” ที่เหมาะสม รวมถึงท่วงท่าอิริยาบถที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ไหลลื่น
 • ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงที่ทรงพลังและดึงดูดความสนใจ
 • ไม่ได้ทำการประเมินผลอย่างครบวงจร ทั้งก่อน หลัง และแม้แต่ขณะที่การสอนดำเนินอยู่
 • ยังขาด “เสน่ห์” ที่จะทำให้การสอนน่าติดตาม   และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป
 
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร  TRAIN THE PROFESSIONAL TRAINER จะทำให้ผู้เรียน
  • ยืน เคลื่อนไหวร่างกาย ใช้มือ สบสายตา และมีท่วงท่าอิริยาบถที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
  • มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้ำเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง  จังหวะจะโคนของการออกเสียง
  • สร้างบริบท (Context) ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย   ที่จะนำสู่เนื้อหา (Content) ได้เองโดยอัตโนมัติ
  • สอนด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย  ที่ไม่ใช่แค่การบรรยายประกอบ PowerPoint
  • สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดการกับสภาวะ “กราฟตก” ของผู้เรียนได้ด้ว
   • จัดทำ “แผนการสอน” ได้เอง  เพื่อสร้างมาตรฐานในการสอนแบบมืออาชีพ
   • จัดการกับบุคลิกภาพของตัวเองได้ในระดับที่ “พอดี” และ “เหมาะสม”
   • ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อการเตรียมตัว  ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง
   • สร้าง “เสน่ห์” ในการสอนให้เป็นที่น่าติดตามและเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในครั้งต่อ ๆ ไป
วัตถุประสงค์
  • มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรฝึกอบรบ
  • เข้าใจหลักการฝึกอบรม, จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อกำหนดแนวทางการบรรยาย
  • เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเป็นวิทยากร เช่น การเตรียมการสอน หลักการพูดของวิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพ การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การบรรยาย ฯลฯ
  • ก้าวสู่มืออาชีพอย่างยั่งยืน              
หัวข้ออบรม ขอบเขตเนื้อหา

Model 1บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร

 • แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาบุคลากรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร
 • บทบาทของวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร
 • ความหมายและความสำคัญของวิทยากร
 • คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี
  • ทักษะต่างๆ ของวิทยากร
  • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
  • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ
  • การเตรียมการในการสอน
ก่อนการสอน การวางแผน เตรียมความพร้อม
ระหว่างการสอน
 • ทักษะการใช้ วาจา กิริยา ท่าทาง บุคลิกภาพ การสื่อความหมาย
 • ทักษะการใช้คำถาม
 • ทักษะการอธิบาย

  ทักษะการเร้าความสนใจ การจูงใจ
 • กำหนด ระยะเวลา ที่จะใช้ในการอธิบาย
 • การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการบรรยาย
เทคนิคการตั้งคำถามและการใช้คำถามการสรุปประเด็นของวิทยากร (ขณะการฝึกอบรม, เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม)
เทคนิคการประเมินการเรียนรู้
สื่อประกอบการอบรมและเทคนิคการใช้สื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรยาย
 • ทักษะการถ่ายทอด
             วิธีการ    บรรยายเพื่อให้เข้าใจความสำคัญของแผนการสอน และการเขียนแผนการสอน
            สิ่งที่จะได้รับ       แผนการสอนจากผู้เข้าสัมมนาทุกคน

Model 2   Mindset การทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ออกจาก Comfort Zone

Model 3    การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอน     
       
1. หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและหัวข้อวิชา
  • เทคนิคการบรรยาย เป็นเทคนิคที่เหมาะสมต่อการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
  • เทคนิคกรณีตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด ต้องการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ควรใช้ ฯลฯ
  • การเทคนิค เกม อภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ ต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
            2. เทคนิคการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
            3. ความพร้อมของสถานที่ ห้องฝึกอบรม โต๊ะ เก้าอี้ โสตทัศนูปกรณ์ เทคนิคในการฝึกอบรมแต่ละชนิดต้องการใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การจัดรูปแบบห้องClassroom ,U shape,Small Group            
           
4. หลักการเลือกสื่อการสอนให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และประสบการณ์ เช่น ภาพนิ่ง VDO PowerPoint            
           5. เทคนิค การใช้เครื่องมือ (โสตทัศนูปกรณ์) การใช้กระดานดำและไวท์บอร์ด ฯลฯ
          วิธีการบรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ลงมือสร้างสื่อการสอน
          สิ่งที่จะได้รับ      ได้สื่อการสอน เทคนิคการบรรยาย การจัดรูปแบบห้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

Model 4เทคนิคการใช้เกมและกิจกรรม การสร้างบรรยากาศในระหว่างการฝึกอบรมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • คุณสมบัติที่จำเป็นสาหรับผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 • กลยุทธ์ในการเป็นวิทยากรนำเกมที่ประสบความสำเร็จ
 • ประเภทของเกมที่ใช้ในการฝึกอบรม
  • เกมละลายพฤติกรรม
  • เกมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้
  • เกมสันทนาการ
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • ลงมือฝึกซ้อมการนำเกมประกอบการอบรม           
วิธีการ     กิจกรรม Role Play
สิ่งที่จะได้รับ ทุกคนต้องนำเสนอการสอนด้วยการนำเกมประกอบการสอน

Model
5  To be Professional   ลงมือสอนจริง ในงานจริง
วิธีการ           ผู้เข้าอบรมทุกท่านสอนจริง โดยได้รับการประเมินวิทยากรเป็นรายบุคคล

วิทยากรผู้สอน   อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)   ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร Train The Trainer
Visitors: 27,385