Domino Business Game


“Domino Business Game ® เป็นกิจกรรมจำลองสถานการณ์
เรียนรู้การทำงาน บริหารงาน พัฒนางาน ในมิติของธุรกิจจริง”

วัตถุประสงค์

    • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ทบทวน และ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งหมดเหล่านี้ กับการธุรกิจ ได้จริง รวมทั้งได้เห็น ภาพรวม ความเชื่อมโยงของความรู้ทั้งหมด กับ การบริหารธุรกิจจริง

- การบริหารเชิงกลยุทธ์         Strategic Management
- การบริหารการปฏิบัติงาน    Operation Management
- การบริหารการตลาด           Marketing Management
- การบริหารนวัตกรรม          Innovation Management
- การบริหารการเงิน              Financial Management
- การบริหารทีม                    Team Management

    • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ การทำงาน การบริหารงาน บริหารคน และ การพัฒนางาน พัฒนาคน
    • เพื่อให้ผู้เรียน ได้สร้าง แผนปฏิบัติการณ์ขึ้นจริง ๆ Action Plan หลังจากได้เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อนำ แผนปฏิบัติการณ์ไปลงมือทำ อย่างจริงจัง 

เกมจำลองธุรกิจ (Business Game) ที่จำลอง รูปแบบการทำงาน การบริหาร และ การพัฒนาธุรกิจ
ผ่านเกมการสร้างตึก ด้วยตัวต่อ Domino ให้ได้ “กำไร” สูงที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,960