Domino Business Game


“Domino Business Game ® เป็นกิจกรรมจำลองสถานการณ์
เรียนรู้การทำงาน บริหารงาน พัฒนางาน ในมิติของธุรกิจจริง”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ทบทวน และ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งหมดเหล่านี้ กับการธุรกิจ ได้จริง รวมทั้งได้เห็น ภาพรวม ความเชื่อมโยงของความรู้ทั้งหมด กับ การบริหารธุรกิจจริง

- การบริหารเชิงกลยุทธ์         Strategic Management
- การบริหารการปฏิบัติงาน    Operation Management
- การบริหารการตลาด           Marketing Management
- การบริหารนวัตกรรม          Innovation Management
- การบริหารการเงิน              Financial Management
- การบริหารทีม                    Team Management

  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ การทำงาน การบริหารงาน บริหารคน และ การพัฒนางาน พัฒนาคน
  • เพื่อให้ผู้เรียน ได้สร้าง แผนปฏิบัติการณ์ขึ้นจริง ๆ Action Plan หลังจากได้เรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อนำ แผนปฏิบัติการณ์ไปลงมือทำ อย่างจริงจัง 

เกมจำลองธุรกิจ (Business Game) ที่จำลอง รูปแบบการทำงาน การบริหาร และ การพัฒนาธุรกิจ
ผ่านเกมการสร้างตึก ด้วยตัวต่อ Domino ให้ได้ “กำไร” สูงที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

เกณฑ์ของตึก Domino ที่กำหนด 

  1. ตึก Domino ประกอบไปด้วย ห้องหลาย ๆ ห้องรวมกัน    สามารถสร้างตึกจำนวนเท่าใดก็ได้ ในแต่ละรอบ (จำนวนกี่ตึกก็ได้)
  2. การวัดผล วัดจาก “กำไร” และ “กำไรสะสม” ของแต่ละกลุ่มกำไร ของแต่ละกลุ่ม มาจาก ยอดขายรวม หักต้นทุนรวม
  3. ยอดขายของตึก มาจาก ยอดขาย ห้องแต่ละห้องที่ “ลูกค้าเลือกซื้อ” รวมกัน
  4. การกำหนดราคาของห้อง ห้องชั้นเดียวกัน มีมูลค่าของห้อง เท่ากัน  แต่ละกลุ่ม จะต้อง “กำหนดราคา” ของห้องแต่ละชั้น ด้วยตนเอง
  5. คุณสมบัติห้อง ต้องประกอบขึ้นจากตัว Domino ที่เป็น พื้น, ผนัง 2 ด้านขึ้นไป และ เพดานผนังไม่จำเป็นต้องปิดทุกด้าน และ ห้องชั้นที่สูงกว่า สามารถใช้เพดานของชั้นที่ต่ำกว่า เป็นพื้นได้ขนาดของห้อง ไม่ต่ำกว่าการใช้ “ดินสอไม้ธรรมดา” ลอดผ่านได้จากด้านหน้าไปด้านหลัง
  6. ต้นทุน ของแต่ละกลุ่มมาจาก
   1. Man                 แรงงาน             จำนวนสมาชิกในกลุ่มทุกคน คนละ 1 ล้านบาท
   2. Material           วัตถุดิบ             จำนวน Domino ที่ใช้ กล่องละ 11 ล้านบาท
   3. Machine          เครื่องจักร          จำนวนมือที่ใช้จับตัว Domino ข้างละ 1 ล้านบาท
   4. Method             วิธีการ               คิดค้นวิธีการในการสร้าง ไม่มีค่าใช้จ่าย
   5. Marketing        งบการตลาด      งบประมาณในการทำการตลาด 5 รูปแบบ
   6. Land                ที่ดิน                 ราคาที่ดิน 10 แห่ง
   7. Tax                  ภาษี                 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 %
7. เวลาในการวางแผน  20 นาที
   1. แต่ละกลุ่มจะต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง ภายในเวลาที่กำหนด ได้แก่
   2. จำนวนสมาชิกในกลุ่ม (Man), จำนวน Domino รายกล่อง (Material),
   3. จำนวนเครื่องจักร (มือคน) ที่ใช้ (Machine), งบประมาณการตลาดใน 5 รูปแบบ คือ
   4. ทีมขาย, สื่อโฆษณา, โฆษณาออนไลน์, โฆษณาทีวี, Celeb
   5. ราคาที่ดินที่เลือกจาก 10 แหล่ง (Land), ราคาห้องในแต่ละชั้น (Price)
   6. กลุ่มที่ไม่ส่งตามเวลา หมดสิทธิในรอบนั้น ๆ
   7. โดยส่งข้อมูลเข้าไปที่ http://www.dominobg.com ได้โดยตรงในช่วงที่ทำกิจกรรม
8. เวลาในการลงมือทำสร้างจริง 10 นาที

9. เวลาในการส่งข้อมูลตึก 5 นาทีหลังจากแต่ละกลุ่มสร้างตึกเสร็จในเวลาที่กำหนด

แต่ละกลุ่ม ส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง คือ จำนวนห้องในแต่ละชั้นของตึก
                    10. การประมวลผล ส่วนกลางจะประมวลผล แจกแจงลูกค้าจากฐานข้อมูล เข้าซื้อห้องตามความต้องการของลูกค้า ผ่านปัจจัย กำลังซื้อ, แบรนด์, 
                          ทำเลที่ต้องการ

                    11. ประกาศผล ส่วนกลาง ประกาศ ยอดขาย, ต้นทุน และ กำไรของแต่ละกลุ่ม ในแต่ละรอบ

                         พร้อมทั้ง จัดอันดับ เกรดความน่าเชื่อถือ ตามผลงานของกลุ่ม
                         โดยประกาศผลที่ http://www.dominobg.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 26,089