GSC Automotive Factory GameGSC Automotive Factory Game
จัดกิจกรรม โดย ทีมที่ปรึกษา บริษัท ABC CLUB จำกัด

ที่ปรึกษา “ธุรกิจคิดฉลาด

GSC Automotive Factory Game เป็น Board Game
ที่ผู้เล่น สามารถเรียนรู้กระบวนการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์”

วัตถุประสงค์

    • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ทบทวน และ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งหมดเหล่านี้ กับการทำงาน ได้จริงรวมทั้งได้เห็น ภาพรวม ความเชื่อมโยงของความรู้ทั้งหมด กับ การบริหารธุรกิจจริง

    • เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ การทำงาน การบริหารงาน บริหารคน และ การพัฒนางาน พัฒนาคน

    • เพื่อให้ผู้เรียน ได้สร้าง แผนปฏิบัติการณ์ขึ้นจริง ๆ Action Plan หลังจากได้เรียนรู้จากกิจกรรม เพื่อนำแผนปฏิบัติการณ์ไปลงมือทำ อย่างจริงจัง 


GSC Automotive Factory Game
บอร์ดเกม เรียนรู้การบริหารจัดการโรงงานยานยนต์
โดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา (GSC)
ออกแบบเกมโดย ทีม Game Lab Thailand
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,959