อาจารย์พากร อัตตนนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระ


ประสบการณ์การทำงาน

 • ครูฝึกอบรมและหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน


การศึกษา

 • ปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
ประกาศนียบัตร
 • Quantum Leap                         :  T.Harv Eker’s Signature Program
 • Life Coaching Practitioner       :   Thailand Coaching Academy
 • Customer Service Trainer       :   Signature Worldwide
 • Train The Trainers                   :   Blair Singer’s Signature Program                                                  
 • Train The Trainers                   :  Thai Airways’s Specially Designed Course 

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญในการบรรยาย

 • Train the Professional Trainers
 • Persuasive & Powerful Presentation 
 • Supervisory Skills and Leadership
 • Coaching & Mentoring
 • On The Job Training (OJT)
 • Service Excellence
 • Communication
 • Team Building
 • Personality and Business Etiquette
>>Download Profile & Course Outline อาจารย์พากร อัตตนนท์ <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 36,253