โครงการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน



ความสำคัญ

          องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารงานและบริหารคนให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน  จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง  โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้
 
หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม

        หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด


วันที่ 1

 • ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่   (Positive Thinking for Success)
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)
 • เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย(Generation at Work)
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  (Smart Communication Techniques)

วันที่ 2

 • เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ในการทำงาน
 • เทคนิคการวางแผนการทำงาน
 • เทคนิคการติดตามงานและประเมินผลเป้าหมายฝึกปฏิบัติ : การตั้งเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 3
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 • เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 
การประเมินผล
 • ประเมินสมรรถนะด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการแบบ 360 องศา ก่อนและหลังการฝึกอบรม
 • ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ
 • ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) แบบบูรณาการผ่านการนำเสนอผลงานตาม Job Assignment

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเทคนิคการแสดงภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้สอน อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ
>>Download<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 36,254