โครงการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Leadership Development Program for Next Generation Leader)

  

     องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

     หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการมอบหมาย สั่งการและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพา       องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็ม เสริม     จุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน  จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง  โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้
 หัวข้อการบรรยาย
      หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบ การอบรมที่ทันยุคสมัย ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Positive Thinking for Success)
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)
 • เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย (Generation at Work)
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart goal setting & Effective Planning)
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Communication Techniques)
 • เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques)
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานได้     อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเทคนิคการแสดงภาวะผู้นำในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร การบริการและภาวะผู้นำ
>>Download<<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,959