โครงการ การโค้ชสำหรับผู้นำ (Leader as A Coach) 6 Days

 Principle of Success วัตถุประสงค์ Objective
Module  Principle of Life
 Attitude for success 
 • สร้างทัศนคติทางบวกต่อผู้ร่วมงานในองค์กรทุกระดับ
 • เน้นความสำคัญ ศักยภาพภายในเพื่อทำให้ก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพ 
 • ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติทางบวกต่อการทำงานในองค์กร ศรัทธา องค์กร รักองค์กร และทำเพื่อองค์กร 
Module Principle of Roles & Responsibility
 Managing people  
 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการบังคับบัญชา
 • เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้ข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการบริหารจัดคนให้เกิดผลลัพธ์ ตามที่คาดหวัง
Module 3 Principle of  Leadership
Leader as Coach 
 • เพื่อให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
 • เข้าใจความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการโค้ชทีมงานเพื่อ เสริมสร้างเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้พนักงานทำงาน กันอย่างเต็มศักยภาพทีมงาน
 • เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฏิบัติการโค้ชในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เพื่อให้การโค้ช เป็นเครื่องมือสู่...
  1. การกระตุ้นให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
  2. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน  
  3. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ลูกน้อง 
  4. จุดประกายให้เกิดขึ้นกับศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน


Module 1 Principle of life

Attitude for success : การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน บันดาลชีวิตสัมฤทธิ์ผล)


วัตถุประสงค์  Objective  
สร้างทัศนคติทางบวกต่อผู้ร่วมงานในองค์กรทุกระดับ

เน้นความสำคัญ ศักยภาพภายในเพื่อทำให้ก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพ

  1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทัศนคติทางบวกต่อการทำงานในองค์กร ศรัทธา องค์กร รักองค์กร และทำเพื่อองค์กร


Module 2 Principle of Roles & Responsibility

Managing People : ผู้นำกับการบริหารคนเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการบังคับบัญชา
  2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการและเทคนิคการบริหารงานที่ครบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข่ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการบริหารจัดคน ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

เนื้อหาหลักสูตร

 1. กระแสการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคล
 2. ผู้นำที่ดี ต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ
  • รู้จักสนองความต้องการเพื่อให้งานบรรลุผล
  • รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปใช้ในการบริหารงานได้
  • รู้จักตนเองและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ดี อันจะเป็นทางให้เข้าใจบุคคลอื่นได้ถูกต้อง
  • สามารถใช้การสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.หน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้นำ/ผู้บังคับบัญชา
     4.เทคนิคการบริหารคน

  • ความหมายของจิตวิทยาในการบังคับบัญชา
  • ธรรมชาติของคน
  • สไตล์ของนักบริหาร
  • ลักษณะของลูกน้อง 4 แบบ


Module 3  Principle of Leadership

Leader as Coach : เทคนิคการโค้ชสำหรับผู้นำเพื่อผลสัมฤทธิ์ในงาน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญแลประโยชน์ของการโค้ชทีมงาน (Coaching & Mentoring)
  2. เพิ่มพูนทักษะการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้พนักงานทำงานกันอย่างเต็มศักยภาพ
  3. เรียนรู้รูปแบบและฝึกปฏิบัติการโค้ชในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี

เนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1  ปัญหาเรื่องคน ที่เกิดขึ้นในองค์กร มีอะไรบ้าง? แก้ไขอย่างไร?

ส่วนที่ 2  เข้าใจคน เพราะคนคืองาน งานคือคน

          2.1 ความต้องการขั้นพื้นฐานของคน

ส่วนที่ 3 การโค้ชงาน Coaching

 • แนวคิดของการโค้ช
 • ความหมายของการโค้ช
 • การโค้ชเพื่อนำทีมงานไปสู่เป้าหมาย
 • บทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช
 • การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รูปแบบวิธีการโค้ชและกรณีศึกษา
 • ฝึกทักษะการโค้ชแบบท้าทาย

ส่วนที่ 4 บทบาทและคุณสมบัติของผู้นำ

  - ทักษะการเป็นโค้ช

  - ทักษะการตั้งเป้าหมาย

  - ทักษะการรับฟัง

  - ทักษะการสังเกต...จุดที่สำคัญ

  - ทักษะการถาม เพื่อการเสริมความเชื่อมั่นในประเด็นที่เลือก

  - การให้ผู้รับการโค้ช สรุปเป้าหมายปฏิบัติ

  - ทักษะการ Feedback เพื่อเจาะประเด็น

  - ขั้นตอนการโค้ชหัวใจของการโค้ช

  - การเปิดการสนทนา (Open)

  - การนำเข้าสู่ประเด็น (Clarify)

  - การอภิปรายและหาข้อสรุป (Discussion ad Conclusion)

  - การเปิดการโค้ช (Close) และติดตามผล (Monitoring)

  - หัวใจของการโค้ช

  - Coaching Workshop

  - ประโยชน์ที่ได้รับจากการโค้ช

  - การลงสู่ภาคปฏิบัติจริง


 อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์   สุวรรณธรรมา
ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร หลักสูตรการบริการและหลักสูตรภาวะผู้นำ

>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<<

e-mail : info@challengeto.com

Tel : 092-649-7033, 089-234-3057

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 33,057