หลักสูตรการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring)

วิทยากรด้านการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)


                 ผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพคือผู้ที่สามารถเลือกใช้วิธีการสอนงานได้อย่างสมดุลและกลมกลืน  ถูกต้องตามสถานการณ์  เหมาะสมตามบริบทของผู้ถูกสอน  
                 ที่สำคัญผู้สอนงานจำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการสอนที่ดี  สามารถกระตุ้น โน้มน้าวและสร้างกำลังใจให้กับโค้ชชี่ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยความเต็มใจ

        หลักการและเหตุผล
          เมื่อกล่าวถึง “Mentor”  คนทั่วไปจะคิดถึง Mentor ที่สอนงาน  Mentee ในหลายความหมาย  ยกตัวอย่างเช่น
  • การเป็น Mentor ด้วยการสอนงาน  (Teaching)  คือพูดให้ฟัง ทำให้ดู ฝึกฝน และนำไปปฏิบัติ
  • การเป็น Mentor ด้วยการให้ feedback เมื่อผู้ถูกสอนงานเกิดปัญหาในการทำงาน
  • การเป็น Mentor ด้วยการโค้ช คือ การถามคำถามให้ Mentee ได้ปรับทัศนคติและมีมุมมองใหม่ ๆ เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
         
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียน
 • เข้าใจความหมายและแยกแยะความแตกต่างของการเป็น Mentor และ Coach
 • เลือกแสดงบทบาทและใช้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับ Mentee และสถานการณ์ (teaching หรือ feedback หรือ coaching)
 • สอนงานให้เข้าใจได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและรู้เรื่องได้ง่ายๆ
 • สอนงานให้ Mentee ยินดีและเต็มใจที่จะนำสิ่งที่สอนไปใช้หรือแก้ไขปัญหาได้จริง
 • ให้ Mentor มีความตระหนักในบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง  เพื่อการพัฒนาของ mentee อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
 
         Mentor ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้ที่สามารถเลือกใช้วิธีการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างสมดุลและกลมกลืน  ถูกต้องตามสถานการณ์ของ Mentee  เหมาะสมตามบริบทขององค์กร  
         ที่สำคัญ Mentor จำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการเป็น  Mentor ที่ดี  สามารถกระตุ้น โน้มน้าวและสร้างกำลังใจให้กับ Mentee ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยความเต็มใจไม่ว่า Mentee จะอยู่ใน Generation ไหนก็ตาม
               
       หลักสูตร 
การสอนงาน (Mentoring Idol)  อาจารย์พากร  อัตตนนท์

      หลักสูตร  
การสอนงาน (Mentoring Idol) 1 วัน และ 2 วัน อาจารย์พากร                อัตตนนท์
พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ (Effective Mentor for Newcomer) อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์
เทคนิคการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยง  อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์
Coaching & Mentoring (OJT) เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
การเป็น...พี่เลี้ยงพนักงานใหม่มืออาชีพ อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
ทักษะการสอนงานให้น่าสนใจด้วยเทคนิค  Story telling อาจารย์เปี่ยมศักดิ์           คุณากรประทีป

 

>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,959