หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศและจิตบริการ (Service Excellence and Service Mind)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการบริการ (Service Excellence)
SUSTAINABLE SERVICE BEYOND EXCELLENCE 
           

                ในโลกของการแข่งขัน  ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราได้ยาวนานอีกต่อไป  การบริการ (Service) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าจะพิจารณาเลือกใช้สินค้าและบริการ  ถึงกระนั้นการบริการที่ได้มาตรฐานก็กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว  ปัจจุบันยุคของการบริการได้ถูกพัฒนาขึ้นไปอยู่ในระดับของการบริการที่เรียกว่า “การบริการที่อยู่เหนือความคาดหมาย” เพื่อจะได้รับความพึงพอใจและประทับใจสูงสุดจากลูกค้า
              การบริการที่เหนือความคาดหมายคือทำอย่างไรเราจึงจะจับความต้องการของลูกค้าและส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการแทนที่จะส่งมอบสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้า ทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ที่ลูกค้านึกถึงก่อนเสมอ  ทำอย่างไรผู้ให้บริการจึงจะสามารถเข้าอกเข้าใจลูกค้า (Empathy) และเข้าถึงจิตใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง  เรียกง่าย ๆ คือ การซื้อใจลูกค้านั่นเอง  สุดท้ายคือทำอย่างไรให้บุคลากรเกิดจิตใจของการบริการ (Service Mind) เพื่อพร้อมที่จะส่งมอบการบริการที่ประทับใจ (Service Delivery) เพื่อการครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการและบอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคต  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสร้าง การคงอยู่และความต่อเนื่องของการให้บริการที่เหนือความเป็นเลิศ
              การอบรมบุคลากรเพื่อสร้างแบบแผนและกำหนดทิศทางจึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจนเป็นการบริการที่เหนือความคาดหมายได้อย่างแท้จริง 
หลักสูตร SUSTAINABLE SERVICE BEYOND EXCELLENCE จะทำให้พนักงานในองค์กร
  • เหนือความเป็นเลิศด้านการบริการด้วยองค์ประกอบทั้งสองประการ คือ จิตใจให้บริการ (Service Mind)  และ เทคนิคในการส่งมอบการบริการที่ประทับใจ (Service Delivery Techniques)
  • มีบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสมกับงานบริการ  ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าอิริยาบถ การสนทนา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา (SMART Personality)
  • สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการฟังด้วยหัวใจและเข้าใจ (Deep Empathy)  และการพูดหรือบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงความละเมียดละไมในการบริการ (Effective Communication in Service)
  • แยกแยะความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำ (Customer Uniqueness)
  • สามารถสร้างรูปแบบและขั้นตอนในการส่งมอบการบริการที่เป็นมาตรฐาน  แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ (Service Standard and Procedure)
  • ครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการเราอีก  และที่สำคัญ บอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยเคล็ดลับของ “การบริการให้เป็นตำนาน” (Legendary Service)
  • จัดการกับข้อมูลของลูกค้า (Customer Profile ) และนำข้อมูลที่มีค่านั้นกลับมาใช้เพื่อรักษาลูกค้าไว้กับเราอย่างยั่งยืน
  • จัดการกับคำร้องทุกข์ (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นขั้นเป็นตอน   รับอารมณ์และตอบสนองลูกค้าได้อย่างเข้าอกเข้าใจ  ฝึกใช้ประโยคทองที่สามารถสะกดลูกค้าแบบอยู่หมัด  เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส (Handling Complaint)

 อาจารย์พากร  อัตตนนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการบริการ

 

หลักสูตร  
Sustainable  Service Beyond Excellence  อาจารย์พากร                 อัตตนนท์
Proactive Service Team  Winning Customer's Heart อาจารย์พากร                 อัตตนนท์
การเจรจาต่อรอง ด้วยการสื่อสารและการบริการที่ประทับใจ อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์      สุวรรณธรรมา
Motivation for Service Excellent  อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์      สุวรรณธรรมา
กลยุทธ์การบริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับผู้ปฎิบัติการ อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์      สุวรรณธรรมา
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับ Cashier  อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
Service Excellence & Customer Complaint Management อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
Service Innovation & Service Culture_2 วัน อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
Service Mind to Service Excellence_1 วัน อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
Smart Communication for Service Excellence_1 วัน อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ_1 วัน อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
หัวใจนักบริการสร้างได้_1 วัน อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,959